Mission Statement

Pawgntseeg Sacramento Hmong Alliance Church teg dlejnum yog Yug Vaajtswv paab yaaj (Yauhaas 21: 15-17), cob qha thwjtim (2 Timautes 2:2), hab coj lwm tug lug ntseeg (Tegnum 1:8).

The Mission of Sacramento Hmong Alliance Church is to build up believers, equip the workers and win the lost.

History of SHAC

Asia Tour 2014

Versatile Layout

Nwg kuj yog ib lub sijhawm zoo kws xyoo nuav lub rooj tsaavxwm muaj lub zeem muag moog ncig saib qee yaam dlejnum nyob rua saab Asia...

More about 2014 Asia Tour...

Pawgntseeg thaaj aav

Stunning Colors

Nuav yog thaaj aav kws pawgntseeg yuav. Vim txuj koob moov kws Vaajtswv tau foom pub rua pawgntseeg ua ntu quas zug lug...

More about Pawgntseeg Thaaj Aav...

 

Worship Live Streaming from 10:00AM Pacific Standard Time

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

SHAC Upcoming...

AUG
1

6:00pm 08.01.2014 - 12:00pm 08.03.2014

AUG
3

08.03.2014 12:00pm - 2:00pm

AUG
8

4:00pm 08.08.2014 - 5:00pm 08.10.2014

AUG
8

08.08.2014 7:00pm - 10:00pm

AUG
17

08.17.2014 4:00pm - 8:00pm

Calendar

loader

Login Form

SHAC on Facebook

Visitor Counter

Today 43

Yesterday 277

Week 529

Month 3665

All 293454

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Church Announcement

Six Flags Magic Mountain Trip

Cov single young adults yuav mus nram Six Flags Magic Mountain thiab Lo ...

CE Camping

Cov menyuam uas nyob hauv grade 4, 5, thiab 6 yuav mus camping 8/8-10/1 ...

Hloov Chaw nyob or Xovtooj

Txhua txhua tus thiab txhua txhua yim tswvcuab, yog leejtwg hloov chaw nyob ...

Church Rental Application

Yog leejtwg xaav siv tuamtsev, yuavtau sau dlaim ntawv qev tuamtsev nuav hab muab nqaa moog rua tug Church Administrator. Koj yuav tau nug saib nub hab sijhawm kws koj xaav siv ntawd puas tseem seem chaw...

The Impossible Dream

…ครั้งหนึ่งมีต้นไม้สามต้น เติบโตอยู่บนเนินเขาของป่าแห่งหนึ่ง ทั้งสามกำลังสนทนาถึงความหวังและความฝันของตนเองต้นไม้ต้นที่หนึ่งกล่าวว่า...

More about the Impossible dream...