SHAC TV Channel

Tsoom phoojywg suavdlawg,

Vim muaj dlejnum ntau yaam mas txij le lub hlis nuav moog mej yuav pum has tas peb tsi tshuam tso peb cov Recorded weekly Service rua huv peb qhov website lawm, tabsis yog mej muaj lossis siv roku mej yeej muaj feem moog saib peb channel TV nyob rua huv. Peb muaj LIVE Channel hab Recorded weekly channel, tabsi qhov weekly recorded ces nwg tsuas nyob ib lub asthiv xwb mas qhov recorded tshab yuav lug hloov qhov qub lawm.

Nquahu mej cov kws siv Roku, thov mej add peb channel rua huv mej lub Roku hab. Peb qhov channel code yog: FQ6SD hab yog mej leejtwg tsi tau muaj es xaav tau ib lub nua los mej moog yuav nyob rua huv Roku qhov website nuav.

Last modified on Tuesday, October 28, 2014 16:22

Login to post comments
 

Upcoming Activities

Dec
5

12.05.2014 6:00PM - 9:00PM

Dec
6

12.06.2014 10:00AM - 2:00PM

Dec
7

12.07.2014 5:00PM - 8:00PM

Dec
12

12.12.2014 6:00PM - 9:00PM

Events Calendar

loader

Visitors Counter

TodayToday212
YesterdayYesterday307
This WeekThis Week2637
This MonthThis Month7463
Up to DateUp to Date314450

Who's Online

We have 7 guests and no members online

Announcements

Brotherhood

Peb cov tub hluas yuav muaj ib lub Brotherhood fellowship nyob rau hnub Friday, 12/12/14, thaum 6 – 9PM.  Peb yuav sib ntsib nyob hauv chapel.  ...

LadyBUGS..

LadyBUGS yuav muaj fellowship hnub Friday, 12/5/14, thaum 6 – 9PM.  Qhov chaw yog 10221 Patti Way, Elk Grove, CA 95757.  Thov caw peb cov ntxh ...

Fellwoship

Peb cov niam txiv hluas yuav muaj fellowship hnub Sunday, 12/7/14, hauv church no thaum 5 – 8PM.   Tug yuav tuaj muab Vajtswv Txojlus yog Ande ...

Committee Leaders...

Txhua tus thawjcoj hauv txhua phab department lossis committee, thov e-mail nej cov committee members lub npe rau N. Txwj Looj Vwj kom txog ua ntej hnub ...

Check Request...

Hnub kawg uas church departments lossis Committees yuav request tau check lossis reimbursement yog hnub Sunday, 11/30/14.  Tom qab ntawd mus txog l ...

About shac

Pawgntseeg thaaj aav...

{imageshow sl=13 sc=11 /} Ntawm nuav yog thaaj aav kws pawgntseeg yuav. Txawm yog Vaajtswv tub foom koob moov rua pawgntseeg muaj feem lug yuav lub tuam ...

Mission Statement...

Pawgntseeg Sacramento Hmong Alliance Church teg dlejnum yog yug Vaajtswv paab yaaj (Yauhaas 21:15-17), cob qha thawjcoj (2 Timautes. 2:2), hab coj lwm t ...

Statement of Faith...

Statement of Faith.... Tsuas muaj tib tug Vajtswv xwb uas yog tus zoo kawgnkaus, Nws yog tus uas yee ibtxwm muaj nyob los lawm thiab koom ua peb leeg: V ...

History of SHAC

In 1948, The Christian and Missionary Alliance sent Rev. Ted Andrianoff to Xieng Khouang, Laos. In spring of 1950, he led the first Hmong person to Christ. ...

What is Media Ministry...?

Media Ministry Team

Sacramento Hmong Alliance Church Multi-Media Ministry Team. Name Duty/position Mani Lee Directo ...

Media Ministry

VISION: Media Ministry is dedicated to providing quality audio/visual technical support (including recording and reproduction) for all worship service ...

shac Articles

Hlub peb kwvtij Hmoob

Muaj feem mus ncig techaws Suav av loj... Xyoo 2014 no, kuv nrog rau ob peb tug phoojywg, muaj feem mus ncig saib peb cov kwvtij Hmoob nyob Suav teb ...

ต้นไม้ 3ต้น …บนความใฝ่ฝัน

Zaj lus pajhuam rau kev ua neej. Nws kuj yog ib txojkev kawm rau peb tig saib txojkev ntshaw nyob rau hauv lub neej... …ครั้งหนึ่งมีต้นไม้สามต้น เติบโตอยู ...

shac on facebook