Welcome to SHAC....

Zoo sab thov tog txais koj tuaj rua huv peb pawgntseeg lub website. Tau yog koj tuaj saib kwvtij neejtsaa rua huv lub nroog nuav los caw koj tuaj nrug peb pehawm Vaajtswv nub Sunday. Dlhau le ntawd, yog koj hab tsev tuabneeg tshais chaw lwm qhov lwm lub zog lug nyob rua ib cheebtsaam Sacramento lossis Elk Grove nua los peb thov caw koj tuaj koom nrug pawgntseeg pehawm Vaajtswv; tau yog txaus sab xaav zwm ua tswvcuab rua pawgntseeg los peb zoo sab tog txais koj hab tsev tuabneeg txhua lub sijhawm.

Yog koj xaav nrug xwbfwb thaam lossis xaav kuas xwbfwb thov Vaajtswv paab, caw koj hu xuvtooj lossis sau email rua peb tau txhua lub sijhawm. Thov Vaajtswv foom koob moov rua koj hab ua tsaug kws siv sijhawm ncig saib peb qhov website nub nua...

Media Ministry

Last modified on Thursday, December 25, 2014 19:52

Login to post comments
 

Events Calendar

loader

Visitors Counter

TodayToday37
YesterdayYesterday584
This WeekThis Week4244
This MonthThis Month37
Up to DateUp to Date356772

Who's Online

We have 83 guests and no members online

Pawgntseeg lub sijhawm...

NUB UA DLEJNUM SIJHAWM
Monday - Friday (except holiday) 9:00AM - 5:00PM
Wednesday Fellowship: 7:00PM - 8:30PM
Sunday School (All Ages) 9:00AM - 9:45AM
Worship Service: 10:00AM - 11:30AM

 

About shac

{imageshow sl=13 sc=11 /} Ntawm nuav yog thaaj aav kws pawgntseeg yuav. Txawm yog Vaajtswv tub foom koob moov rua pawgntseeg muaj feem lu ...

Pawgntseeg Sacramento Hmong Alliance Church teg dlejnum yog yug Vaajtswv paab yaaj (Yauhaas 21:15-17), cob qha thawjcoj (2 Timautes. 2:2) ...

Statement of Faith.... Tsuas muaj tib tug Vajtswv xwb uas yog tus zoo kawgnkaus, Nws yog tus uas yee ibtxwm muaj nyob los lawm thiab koom ...

In 1948, The Christian and Missionary Alliance sent Rev. Ted Andrianoff to Xieng Khouang, Laos. In spring of 1950, he led the first Hmong pe ...

What is Media Ministry...?

VISION: Media Ministry is dedicated to providing quality audio/visual technical support (including recording and reproduction) for all worship se ...

shac on facebook