Tsoom phoojywg suavdlawg,

Vim muaj dlejnum ntau yaam mas txij le lub hlis nuav moog mej yuav pum has tas peb tsi tshuam tso peb cov Recorded weekly Service rua huv peb qhov website lawm, tabsis yog mej muaj lossis siv roku mej yeej muaj feem moog saib peb channel TV nyob rua huv. Peb muaj LIVE Channel hab Recorded weekly channel, tabsi qhov weekly recorded ces nwg tsuas nyob ib lub asthiv xwb mas qhov recorded tshab yuav lug hloov qhov qub lawm.

Nquahu mej cov kws siv Roku, thov mej add peb channel rua huv mej lub Roku hab. Peb qhov channel code yog: FQ6SD hab yog mej leejtwg tsi tau muaj es xaav tau ib lub nua los mej moog yuav nyob rua huv Roku qhov website nuav.

Last modified on Wednesday, October 29, 2014 16:40

Login to post comments
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Calendar Upcoming...

Nov
2

11.02.2014 2:00AM - 9:00AM

Nov
22

11.22.2014 3:00PM - 5:00PM

Dec
31

6:00PM 12.31.2014 - 12:00AM 01.01.2015

Event Calendar

loader

Visitor counter

Today 42

Yesterday 200

Week 772

Month 42

All 302309

Announcement

Turky Drive

Peb yuav npaj muab qaib turkey rau peb cov kwvtij hmoob rau hnub 11 ...

Pawgntseeg thaaj aav...

Pawgntseeg kuj npaaj sab lawm has tas yog Vaajtswv tug dlej sab yog Vajjtswv pum zoo, pawgntseeg yuav npaaj lub tuamtsev tshab rua ntawm thaaj chaw...

Read More...

The Mission of Media Ministry...

Media Ministry is dedicated to providing quality audio/visual technical support (including recording and reproduction) for all worship services...

Read More...

SHAC Roku TV Channel

Yog mej leejtwg siv lossis muaj roku, thov nquahu mej ntxiv peb channel TV rua mej lub roku hab. Peb qhov private channel code yog: FQ6SD. Ua tsaug!

Read More...

 

SHAC on Facebook