Mission Statement

Pawgntseeg Sacramento Hmong Alliance Church teg dejnum yog yug Vajtswv pab yaj (John 21:15-17), cob qhia thawjcoj (2 Tim. 2:2), thiab coj lwm tus los ntseeg (Acts 1:8). 

The mission of the Sacramento Hmong Alliance Church is to build up believers, equip the workers, and win the lost...

Sad News...

Kx. Laj Xwm YaajTej zag mej coobleej yeej tub nov txug has tas Kx. Laj Xwm Yaaj tau tso tsev tuabneeg tseg hab moog nrug Vaajtswv nyob taagkis nuav sawv ntxuv lawm. Peb txhua tug nrug tsev tuabneeg tu sab kws ib tug phoojywg xwbhwb, ib tug txivtsev zoo tau tso suavdlawg tseg lub sijhawm nuav.

Thov Vaajtswv nrug tsev tuabneeg xwsle Nam Kx. Laj Xwm, Vaam Nruag Yaaj (tug kwv), Tsaav Nyaj Haam (tug vauv hlub) Xh. Xaiv Yees Hawj (tug vauv yau) hab Choua kws yog nwg tug tub. Peb thov Vaajtswv nrug nraim mej hab txhawb mej tug zug. Peb yuav ncu ntsoov mej rua huv peb txujkev thov Vaajtswv lub sijhawm nuav.

SHAC Media Team

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Activities Form

Login Form

The purpose of Media Ministry

 • Purpose of Media Ministry
  Written by
  The Media Ministry is a service ministry that spreads the gospel to God’s people and to those who don’t know the Lord. This ministry operates and maintains sound systems and…
  Written on Monday, 31 March 2014 00:00 Read 94 times

Kev Thov Vajtswv

 • Thov Vajtswv pab
  Written by
  Qhov xwmtxheej no nws yog tshwmsim rau taghmo uas yog lub 2 hlis, tim 23 2014. Twb yeej xav lawm hais tias tsis post, tiamsis muab saib los txog nws…
  Written on Tuesday, 01 April 2014 00:00 Read 88 times

Announcements

Young Couples Fellowship

Written byMedia Ministry
on Tuesday, April 01, 2014

Cov niamtxiv hluas yuav fellowship uake hnub 5/24/14 ntawm Elk Grove Park.  Peb yuav sib tw ua noj saib leejtwg txawj ci nqaij, tuav kuatxob, tuav...