Mission Statement...

Pawgntseeg Sacramento Hmong Alliance Church teg dlejnum yog yug Vaajtswv paab yaaj (Yauhaas 21:15-17), cob qha thawjcoj (2 Timautes. 2:2), hab coj lwm tug lug ntseeg (Tegnum 1:8).

The mission of the Sacramento Hmong Alliance Church is to build up believers, equip the workers, and win the lost.

Muaj feem mus ncig tebchaws Suav av loj...

Tus sau: Txawj Npis Hawj

Xyoo 2014 no, kuv nrog rau ob peb tug phoojywg, muaj feem mus ncig saib peb cov kwvtij Hmoob nyob Suav teb.  Peb mus saib cov Hmoob nyob rau lub xeev lossis lub province Guizhou.  Cov kwvtij Hmoob no yog cov hais lus peb Hmoob Nplog tsis paub lawm.  Tiamsis lawv yeej tseem yog Hmoob.

Peb xub mus rau hauv Kumming.  Tomqab ntawd, peb mam li caij tsheb mus rau pem Kaili, Guizhou.  Peb caij tsheb 10 xuabmoo kev thiaj li mus txog Guizhou...

Read More...

Last modified on Saturday, September 20, 2014 09:54

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Calendar Upcoming...

Oct
4

10.04.2014 3:00PM - 5:00PM

Oct
4

10.04.2014 6:00PM - 9:00PM

Oct
10

5:00PM 10.10.2014 - 9:00PM 10.11.2014

Event Calendar

loader

SHAC on Facebook

Visitor counter

Today 40

Yesterday 48

Week 172

Month 40

All 299763

Facility Rental Form

Wanted to rent our church facility for your next event please download/fill-out this Rental form and submit to our church administrator.

Announcement

Youth Revival

Peb yuav muaj ib lub revival rau peb cov hluas thiab peb yuav caw c ...

Mission Conference

Peb lub rooj txhawb kev xa moo zoo yog 10/4-5/14 hauv tuamtsev no.& ...

Heavenly Harvest

Hnub no mus txog rau 10/19/14, peb thov cov tswvcuab nqa khoom qabz ...

Pawgntseeg thaaj aav...

Pawgntseeg kuj npaaj sab lawm has tas yog Vaajtswv tug dlej sab yog Vajjtswv pum zoo, pawgntseeg yuav npaaj lub tuamtsev tshab rua ntawm thaaj chaw...

Read More...

The Mission of Media Ministry...

Media Ministry is dedicated to providing quality audio/visual technical support (including recording and reproduction) for all worship services...

Read More...

SHAC Roku TV Channel

Yog mej leejtwg siv lossis muaj roku, thov nquahu mej ntxiv peb channel TV rua mej lub roku hab. Peb qhov private channel code yog: FQ6SD. Ua tsaug!

Read More...