Mission Statement...

Pawgntseeg Sacramento Hmong Alliance Church teg dlejnum yog yug Vaajtswv paab yaaj (Yauhaas 21:15-17), cob qha thawjcoj (2 Timautes. 2:2), hab coj lwm tug lug ntseeg (Tegnum 1:8).

The mission of the Sacramento Hmong Alliance Church is to build up believers, equip the workers, and win the lost.

Peb paab mission team 2014 thov ua tsaug rua txhua tug, txhua phaab kws muaj feem lug paab rua lub rooj xaa moo zoo nuav es nwg txhajle ua tau hab  tav moog rua qhov zoo hab ua tsaug txhua tug kws tuaj koom lub rooj xaa moo zoo nuav hab. Thov Vaajtswv foom koob moov rua suavdlawg.

Dlau le ntawd, Nub Sunday afternoon ua ntej Rev. Todd yuav rov qaab moog tsev, peb kuj muaj sijhawm moog fellowship uake nyob rua ntawm pawgntseeg thaaj chaw tshab hab...

Last modified on Tuesday, October 07, 2014 11:07

Login to post comments
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Calendar Upcoming...

Oct
24

10.24.2014 6:00PM - 7:30PM

Oct
25

10.25.2014 8:00AM - 5:00PM

Oct
31

10.31.2014 6:00PM - 9:00PM

Event Calendar

loader

SHAC on Facebook

Visitor counter

Today 28

Yesterday 103

Week 28

Month 1422

All 301145

Facility Rental Form

Wanted to rent our church facility for your next event please download/fill-out this Rental form and submit to our church administrator.

Announcement

Heavenly Harvest

Hnub no mus txog rau 10/19/14, peb thov cov tswvcuab nqa khoom qabz ...

Turky Drive

Peb yuav npaj muab qaib turkey rau peb cov kwvtij hmoob rau hnub 11 ...

Pawgntseeg thaaj aav...

Pawgntseeg kuj npaaj sab lawm has tas yog Vaajtswv tug dlej sab yog Vajjtswv pum zoo, pawgntseeg yuav npaaj lub tuamtsev tshab rua ntawm thaaj chaw...

Read More...

The Mission of Media Ministry...

Media Ministry is dedicated to providing quality audio/visual technical support (including recording and reproduction) for all worship services...

Read More...

SHAC Roku TV Channel

Yog mej leejtwg siv lossis muaj roku, thov nquahu mej ntxiv peb channel TV rua mej lub roku hab. Peb qhov private channel code yog: FQ6SD. Ua tsaug!

Read More...