Mission Statement

Pawgntseeg Sacramento Hmong Alliance Church teg dlejnum lossis lub homphaj yog yug Vaajtswv paab Yaaj (John 21:15-17), cob qha thawjcoj (2 Tim. 2:2), hab coj lwm tug lug ntseeg (Acts 1:8). 

The mission of the Sacramento Hmong Alliance Church is to build up believers, equip the workers, and win the lost...

newbeginningRua qhov Vaajtswv hlub tuabneeg nplajteb kawg le, Nwg txhaj khaiv Nwg tuab leeg Tub lug rua huv nplateb, tug kws ntseeg Nwg leej Tub, yuav tsi tuag, tabsis yuav tau txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis. -Yuhaas 3: 16

Lub Easter dlhau moog lawm, peb cov ntseeg xaav le caag? Peb lub neej hab teg dlejnum puas hloov? Peb puas txaus sab taug Tswv Yexus tug neev taw hab coj lawv le Tswv Yexus tug qauv? Ca peb teb ntawm peb tug kheej xwb os cov phoojywg.

Dlhau le ntawd, thov qha rua ib tsoom saib suavdlawg paub has tas lub 4 hlis nraab nuav moog txug rua lub 6 hli xaus, peb muaj dlejnum ntau mas tej zag mej yuav pum has tas peb qhov website yuav tsi update regularly lawm. Txawm le ntawd los thov suavdlawg ua sab ntev hab koom peb txhua nub Sunday, peb yuav siv zug le kws peb siv zug tau pub rua ib tsoom saib suavdlawg.

Media Team

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Activities Form

Login Form

The purpose of Media Ministry

 • Purpose of Media Ministry
  Written by
  The Media Ministry is a service ministry that spreads the gospel to God’s people and to those who don’t know the Lord. This ministry operates and maintains sound systems and…
  Written on Monday, 31 March 2014 00:00 Read 158 times

Kev Thov Vajtswv

 • Thov Vajtswv pab
  Written by
  Qhov xwmtxheej no nws yog tshwmsim rau taghmo uas yog lub 2 hlis, tim 23 2014. Twb yeej xav lawm hais tias tsis post, tiamsis muab saib los txog nws…
  Written on Tuesday, 01 April 2014 00:00 Read 144 times

Announcements

Young Couples Fellowship

Written byMedia Ministry
on Tuesday, April 01, 2014

Cov niamtxiv hluas yuav fellowship uake hnub 5/24/14 ntawm Elk Grove Park.  Peb yuav sib tw ua noj saib leejtwg txawj ci nqaij, tuav kuatxob, tuav...

Sad News

Written byMedia Ministry
on Sunday, April 13, 2014
Sad News

Sad News... Tej zag mej coobleej yeej tub nov txug has tas Kx. Laj Xwm Yaaj tau tso tsev tuabneeg tseg hab moog nrug Vaajtswv nyob taagkis...